Personāls

Atbalsta personāls Cēsu 2. pamatskolā 2022./2023. m.g.

Skolas lietvede - Vineta Miška, t.  66905526, cesu2psk@cesunovads.edu.lv;

Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā - Ojārs Bicānsojars.bicans@c2psk.edu.lv;

Skolas dežuranti -Anna Armane, Marianna Birkenfelde,  Vēsma Vorobjova, t. 29363413;

Skolas sporta zāles dežurants t. 66909519

Skolas medicīnas māsa - Vija Kroiča, t. 66909428, vija.kroica@inbox.lv;

Skolas psihologs- Mg.psych. Kristīne Ņesonovakristine.nesonova@c2psk.edu.lv, darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās plkst. 8.00-16.00, ceturtdienās plkst. 8.00-14.00.