Skolotāji

Cēsu 2. pamatskolas skolotāju kolektīvs 2023./2024. m.g. 

Ija Brammane- skolas direktore; ija.brammane@c2psk.edu.lv

Marita Dzene- 1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja;  marita.dzene@cesunovads.edu.lv

Liene Melita Vītiņa-  1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; liene-melita.vitina@cesunovads.edu.lv

Aiga Granta- 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja: aiga.granta@cesunovads.edu.lv

Baiba Cālīte- 2.b klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja; baiba.calite@cesunovads.edu.lv

Elīza Sīlīte- 3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; eliza.silite@cesunovads.edu.lv

Iluta Vītiņa-  3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; iluta.vitina@cesunovads.edu.lv

Kristiāna Sproģe- 4.a klases audzinātāja,  mājturības un tehnoloģiju skolotāja; kristiana.sproge@cesunovads.edu.lv

Agita Audriņa - 4.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja; agita.audrina@cesunovads.edu.lv

Sintija Pāsa- 5.a klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja; sintija.pasa@cesunovads.edu.lv

Sandra Lapiņa-Kupča- 5.b klases audzinātāja; sandra.lapina-kupca@cesunovads.edu.lv

Sarmīte Ķeņģe -6.a klases audzinātāja,  vēstures skolotāja; sarmite.kenge@cesunovads.edu.lv

Ingrīda Brizga- 6.b klases audzinātāja, matemātikas un fizikas skolotāja;  ingrida.brizga@cesunovads.edu.lv

Jurijs Vaido - 7.a klases audzinātājs, sporta skolotājs; jurijs.vaido@cesunovads.edu.lv

Evija Āriņa- 7.b klases audzinātāja,  angļu valodas skolotāja; evija.arina@cesunovads.edu.lv

Ingrīda Saliņa - 8.a klases audzinātāja, bioloģijas un ķīmijas  skolotāja; ingrida.salina@cesunovads.edu.lv

Ginta Tauriņa- 8.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja;  ginta.taurina@cesunovads.edu.lv

Jautrīte Bahmane - 9.a klases audzinātāja, sporta skolotāja; jautrite.bahmane@cesunovads.edu.lv

Anna Soročinska - 9.b klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja; anna.sorocinska@cesunovads.edu.lv

Gita Vītoliņa-  matemātikas skolotāja;  gita.vitolina@cesunovads.edu.lv

Agrita Sniķere - speciālās izglītības skolotāja; agrita.snikere@cesunovads.edu.lv

Sarmīte Čemme- latviešu valodas  skolotāja; sarmite.cemme@cesunovads.edu.lv

Ina Mole- latviešu valodas skolotāja; ina.mole@cesunovads.edu.lv

Armands Sīlītis - robotikas skolotājs; 

Aleksandrs Markulis - datorikas skolotājs;  aleksandrs.markulis@cesunovads.edu.lv

Elita Bernāte - speciālās izglītības skolotāja; elita.bernate@cesunovads.edu.lv

Gatis Krakops - mājturības un tehnoloģiju skolotājs; gatis.krakops@cesunovads.edu.lv

Vita Golubova- direktora vietn.  izglītības jomā; vita.golubova@c2pskcesunovads.edu.lv

Inese Oļengoviča- bibliotekāre; inese.olengovica@cesunovads.edu.lv

Solvita Krastiņa- tautisko deju pulciņa vadītāja

Kristers Briedis-mūzikas skolotājs; kristers.briedis@cesunovads.edu.lv

Kristīne Ņesonova- skolas psihologs, kristine.nesonova@cesunovads.edu.lv

Madara Petroviča- skolas logopēds; madara.petrovica@cesunovads.edu.lv