Dokumenti

Izglītības programmas

-21011111 Vispārējās pamatizglītības (1. - 9.klase) izglītības programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām,

- 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Cēsu 2. pamatskolas nolikums

Cēsu 2. pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējie kārtības noteikumi skolas svinību zālē

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Cēsu 2. pamatskolas  kavējumu uzskaites un vecāku informēšanas kārtība 

Grozījums Cēsu 2. pamatskolas nolikumā 2018. gada 6. decembrī Nr. 47

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Grozījumi 2018.gada 4.oktobra nolikumā Nr.34 ”Cēsu 2.pamatskolas nolikums”

Kārtība par elektronisko ierīču lietošanu izglītības iestādē 

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi

Cēsu 2. pamatskolas bibliotēkas lietošanas kārtība

Kārtībā, kādā izglītības iestādi informē izglītojamo par drošības noteikumiem datorklasē

Kārtība par darbinieku rīcību ārkārtas situācijās

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

Mācību darbs

Cēsu 2. pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Akreditācijas ekspertu ziņojums

 

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

 

Attīstības plāni, programmas

Cēsu 2.pamatskolas attīstības plāns 2021. - 2024.gadam

Par Cēsu 2.pamatskolas  attīstības plāna 2021. - 2024.gadam apstiprināšanu

 

 

Rīcības shēmas

Ricības un seku sistēma

Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību

Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

 

Valsts budžeta līdzekļu izmantošanas kārtība

Kārtība, kādā  izlieto neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai

 

Noteikumi par uzņemšanu 1. klasē

Par Cēsu novada domes noteikumu “Noteikumi par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem  Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē” apstiprināšanu  Nr. 114

 

Audzināšanas darbs

 Cēsu 2. pamatskolas audzināšanas programma 2023.-2026. g. 

 

Pašnovērtējuma ziņojumi

Cēsu 2. pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2023. g. oktobris 

Cēsu 2. pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (11.10.2021.)

Cēsu 2. pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (21.09.2022.)